covid19vaccinen.se

en webbplats om covid-19 utan spårning och utan tracking

Lista Över Artiklar

Här hittar du över 1 000 studier och rapporter om vaccinen och de biverkningar och skador dom kan orsaka.

Samtliga EU-avtal finns tillgängliga för nerladdning, samt PDF om medgivande och risker. Granskning sker innan publicering.

Välkommen ❤️

Vaccinerade Barn - Vissa Under 5 år

Publicerad den 5:e juli, 2022

Över 800 barn vaccinerades i Sverige 2021 och 2022 varav den yngsta var 8 månader då andra dosen gavs.

Samtliga av dessa 800 var UNDER 12 år gamla, många under 5 år. EMA hade inget godkänt vaccin för denna åldersgrupp då detta inträffade.

I samband med att listan blev publicerad och media uppmärksammade det som enligt Folkhälsomyndigheten var en "allvarlig data läcka", intervjuades diverse läkare.

Minst en läkare, enligt en viss tidningsartikeln, var noga med att påpeka följande:

"Vi har korrigerat all eventuell felaktig data, och således stämmer inte de uppgifterna som publicerats."

Detta är falskt. Om så vore fallet hade listan sett annorlunda ut då även Folkhälsomyndigheten medgav att informationen och datan kom från deras system/register. Listan var korrekt. Media har sedan start vägrat ingå i samtal, intervju eller liknande. Istället skrev tidskrifter att en "vaccinkritisk sajt" publicerat läckt data som alltså enligt utlåtande från läkare inte stämde, men som enligt Folkhälsomyndigheten stämde.


Listan över vaccinerade barn

Komplett information finns nedan, vilket inkluderar listan som blev publicerad med vaccinerade små barn, spädbarn, och övriga under 12 år. Listan var naturligtvis modifierad så att barnens personnummer saknade dom 4 sista siffrorna.

Vad som däremot fanns med på listan var vilken vårdinrättning som administrerat dosen/ doserna och i vilken stad vaccinationen ägde rum, vilken/ vilka batcher som gavs (vilket går att följa utifrån deras skadlighet). Listan visade också vilken tillverkare som batch(erna) tillhörde - alltså antingen Pfizer, Moderna eller AstraZeneca.

Listan togs bort enligt överenskommelse med polis efter förhör. Med det sagt, så vet och förstår många att det som kallas för "Web Arkivet" sparar sidor, vilket skedde med artikeln med listan. Indexeringen gjordes INTE av någon med koppling till hemsidan.


800 Vaccinerade Barn i Sverige: 0 och 11 År

All information nedan kommer direkt från Barnläkarföreningen. Det fanns inga godkända vaccin mot covid-19 i Sverige för åldersgruppen <5 år.

Från fem år råder specifika regler och undantag upp till 11 år. Från 12 år rekommenderades tidigare vaccination mot covid-19 i Sverige. Numera är det från 50 år och uppåt då alla under 50 inte anses behöva vaccin mot covid-19.

Plötsligt så har alltså ovaccinerade gått från att vara en risk för andra och sig själv till att inte behöva något vaccin alls.

Intressant hur budskapet förändras över tid, och att således vaccinera ett spädbarn eller en ettåring eller tvååring verkar därmed vara ett lagbrott då det inte fanns något godkänt vaccin för spädbarn och små barn vid tidpunkten då detta inträffade.

Eller är det okej att hitta på egna riktlinjer utan kunskap eller några som helst långtidsstudier?

EMA påbörjade utredningen för om barn under 5 år skulle vaccineras i oktober 2021. Utvärderingen blev klar i november 2021. Hur kan man då, utan tydliga riktlinjer, ha påbörjat vaccination av små barn - oavsett om dom var i riskgrupp eller ej, ett halvår tidigare?

Sedan Sverige slutade vaccinera barn så misstänker man att svenska föräldrar åkt, och fortfarande åker, utomlands för att vaccinera sina barn. Detta är naturligtvis en otrolig tragedi varav frågan var och är; hur många svenska barn är vaccinerade och hur många av dem riskerar att dö på grund av det?

Vad säger BLF, Barnläkarföreningen? Dom säger att "infektion med SARS-CoV-2 är generellt sett inte associerad med ökad risk för morbiditet eller mortalitet hos barn och ungdomar, med undantag för ovanliga komplikationer som MIS-C och misstänkt post-acute covid-19 syndrome (PACS). Låg ålder är den viktigaste skyddsfaktorn för att inte drabbas av allvarlig sjukdom."

Där ser man. Läs gärna de meningarna igen, och låt budskapet sjunka in.

Den samlade erfarenheten sedan "pandemin" startade talar fortsatt för att detta stämmer även för flertalet barn och ungdomar med bakomliggande kroniska sjukdomar, inklusive lung- eller luftvägssjukdomar.

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) följer kontinuerligt kunskapsläget och med mycket få undantag, t. ex. ett litet antal barn med specifika rubbningar i immunsystemet, saknas fortfarande tydligt definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och ungdomar.

I nuläget finns inte heller några definierade grupper av barn och ungdomar som löper större risk än andra att drabbas av svår hyperinflammation efter infektion med SARS-CoV-2 (MIS-C), eller av misstänkt post-acute covid-19 syndrome (PACS), varför inga rekommendationer kan ges angående riktad vaccination i förebyggande syfte mot dessa.

Vissa barn och ungdomar med kroniska lungsjukdomar och enstaka andra tillstånd riskerar att bli svårt sjuka i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt också av SARS-CoV-2.

För att om möjligt minska risken för infektion med SARS-CoV-2 hos dessa patienter, rekommenderar vi därför vaccination för dessa grupper.

Då det vetenskapliga underlaget för vilka barn och ungdomar med kroniska lungsjukdomar eller andra allvarliga kroniska tillstånd som kan drabbas svårt av infektion med SARS-CoV-2 alltjämt är begränsat så grundar sig nedanstående förslag i hög grad på samlad klinisk erfarenhet, samt rekommendationer och vetenskap för andra virala luftvägsinfektioner.

BLF publicerade 2021-04-29 ett dokument med syfte att förtydliga när och för vilka barn och ungdomar som vaccination kan bli aktuell, som ett stöd till patientansvariga läkare för bedömning i enskilda fall. Rekommendationerna gällde då från 16 års ålder.

Då vaccin godkändes från 12 års ålder uppdaterade BLF dessa råd utifrån aktuellt kunskapsläge (2021-06-22 och 2021-08-16). Sedan 2021-11-25 finns nu av EMA godkänt vaccin från 5 års ålder.

BLF har ånyo granskat aktuellt kunskapsläge och bedömer att vaccination nu bör erbjudas till barn från 5 års ålder i samma grupper som vi tidigare definierat för äldre barn och ungdomar (se tabell 1).

Om det anses medicinskt motiverat kan enskild vårdgivare i särskilda fall rekommendera och erbjuda vaccination till barn från 5 års ålder även utanför dessa patientgrupper.

BLF rekommenderar i dagsläget (2021-12-16) att barn och ungdomar från 5 års ålder tillhörande nedanstående patientgrupper erbjuds vaccination mot SARS-CoV-2 (tabell 1):

Vaccination till ovanstående grupper ges med vaccin som har godkänd indikation för åldersgruppen. Trots detta vill alltså FoHM försöka få det att se ut som att man vaccinerat helt enligt regelverk? Nej, det har man inte. Det som skett är verkar vara ett lagbrott.

Glöm Aldrig Följande
  1. Inget godkänt vaccin fanns för åldersgruppen <5 år. EMA startade utvärderingen i oktober 2021. Den var klar i november 2021. Inte nog med att det var snabba ryck, då blev det godkänt att vaccinera från 5 år. Man pratar inte om hur under 2021 så vaccinerades minst 19 stycken barn under 5 år i Sverige. Det kvittar vad du frågar Folkhälsomyndigheten om gällande detta så får du inget svar.

  2. Nio stycken under 5 år, varav två var spädbarn. Den yngsta var 8 månader gammal då andra dosen gavs. Datan som läckte, som dessutom Folkhälsomyndigheten bekräftade, visar detta - vilket INGEN läkare oavsett vem som står bakom mikrofonen och ställer frågor, kan förneka.

  3. Denna hemsida, covid19vaccinen.se, handlar enbart om att förmedla INFORMATION så att DU kan fatta ett informerat BESLUT angånde din vaccination.

  4. Felaktiga Beslut. Barnläkarföreningen har felaktiga riktlinjer då ingen person med nedsatt immunförsvar bör vaccineras mot covid-19. Vaccination försämrar immunförsvaret, vilket renderar ingreppet meningslöst.

  5. Detta visste och vet man om, trots det så fortsätter vansinnet. Även EMA bekräftar detta.

  6. Oåterkalleligt. Permanent. Vaccination förstör barnets ägganlag, kan leda till infertilitet och kan skada bl. a. nervsystemet, hjärtat och hjärnan. Att vaccinera är oåterkalleligt. Det kan orsaka permanent skada.

Listan över de vaccinerade Barnen, 0-11 år, finns kvar. Den ligger på "Way Back Machine". Varken Folkhälsomyndigheten, NOA (Nationella Operativa Avdelningen) som ska inrikta och leda polisverksamheten nationellt och internationellt samt stödja polisregionerna i olika typer av verksamheter, eller SÄPO, kunde tydligen ta bort listan från hemsidan.

Kan det vara så att det finns folk även hos Polisen, NOA, och SÄPO som anser att det som skett och fortfarande sker, att det inte är okej? Det verkar onekligen så.